De het bestuur en de vertegenwoordiging van een CVBA anno 2004

(CVBA) de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

In de stauten komen de vennoten vrij overeen welke regeling zij treffen op het vlak van het bestuur. Derden kunnnen vragen dat de vertegenwoordigers van de vennootschap het bewijs voorleggen van de regeling van hun vertegenwoordigingsmacht.

In deze statutaire regeling zijn de vennoten niet gebonden aan de regels in het wetboek van vennootschappen die gelden voor het bestuur van NV en BVBA.

 

2747.com / law / company / management / Belgie

contact

Model van bestuur van een CVBA anno 2004

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten.

De bestuurders vormen een college.

De termijn van het mandaat van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering.

Ze kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten in naam van de vennootschap en tot verwezenlijking van haar doel, ter uitzondering van die welke door de wet of onderhavige statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, mits duidelijk omschreven opdrachten. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder, een directeur en/of een directiecomité. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 19 hiervoor.

De raad van bestuur kan ook gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.