Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten - Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten - Afdeling I. Belgische vennootschappen
Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting

Art. 69
   Het uittreksel uit de oprichtingsakte van vennootschappen, met uitzondering van de economische samenwerkingsverbanden, bevat:
   
1° de rechtsvorm van de vennootschap en haar naam; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermeldingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
 2° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
 3° de duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan;
   
    5° in voorkomend geval, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal; het gestorte bedrag; het bedrag van het toegestane kapitaal; voor de commanditaire vennootschappen, de bij wijze van geldschieting gestorte en te storten bedragen; voor de coöperatieve vennootschappen, het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal;
  
    11° de nauwkeurige omschrijving van het doel van de vennootschap;