In de oprichtingsakte

In een vennootschap wordt in de oprichtingsakte vaak een volmacht voorzien om toe te laten dat de boekhouder alles kan regelen op het handelsregister en bij de B.T.W. administratie.

Volmacht.
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, , aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister

In een bijzondere algemene vergadering

Ook nadien wordt een zelfde techniek gebruikt.

Volmacht. De vergadering geeft volmacht met recht van indeplaatstselling aan... , teneinde alle formaliteiten in verband met het handelsregister en de directe en indirecte belastingen in orde te brengen, zowel deze voortvloeiende uit de huidige akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten.