Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen

Afdeling I. - Procedure bij fusie door overneming

Art. 693 : fusievoorstel door bestuursorganen

Art. 694 :

Art. 695 :

Art. 696 :

Art. 697 :

Art. 698 : bvba en cooperatieve vennootschap

Art. 699 : meerderheidsvereisten

Art. 700 : authentieke akte

Art. 701 :

Art. 702 :

Art. 703 :

Art. 704 : jaarrekening