Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen

Afdeling II. - Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap

Art. 705. § 1. Onder voorbehoud van de §§ 2 en 3 gelden voor de oprichting van de nieuwe vennootschap alle voorwaarden die door dit wetboek voor de gekozen vennootschapsvorm worden gesteld.
  § 2. Ongeacht de rechtsvorm van de nieuwe vennootschap moet haar oprichting op straffe van nietigheid bij authentieke akte worden vastgesteld. In die akte worden de conclusies van het in artikel 695 bedoelde verslag van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant overgenomen.
  § 3. De artikelen 444 en 449, artikel 450, tweede lid, tweede volzin, en de artikelen 451, 452 en 453, 6° en 9°, zijn niet van toepassing op de naamloze vennootschap (en de Europese vennootschap) en evenmin, in afwijking van artikel 657, op de commanditaire vennootschap op aandelen. De artikelen 395, 399 en 402, 2°, zijn niet van toepassing op de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die door de fusie tot stand is gekomen. <KB 2004-09-01/30, art. 20, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
  De artikelen 219 en 224 zijn niet van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door de fusie tot stand is gekomen. Artikel 226, 3° en 6°, is evenmin van toepassing op deze vennootschap.