Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen

Afdeling II. - Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap

Art. 706. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.
  In het fusievoorstel worden ten minste vermeld :
  1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te ontbinden vennootschappen en van de nieuwe vennootschappen;
  2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;
  3° de wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt;
  4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;
  5° de datum vanaf welke de handelingen van de te ontbinden vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap;
  6° de rechten die de nieuwe vennootschap toekent aan de vennoten van de te ontbinden vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;
  7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 708 bedoelde verslag;
  8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te ontbinden vennootschappen.
  Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.