Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen

Afdeling II. - Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap

Art. 709. De bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, alsmede de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.
  De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen hun algemene vergaderingen op de hoogte van de ontvangen informatie.