De naam van een vennootschap

Iedere vennootschap dient een naam te hebben, zoals ook een natuurlijke persoon steeds een naam heeft.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com

TITEL IV. - De naam van een vennootschap.
Art. 65. Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.
Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in het tweede lid.

Verplichte vermelding op de stukken uitgaande van de vennootschap

Onderafdeling IV. - Enige in de stukken op te nemen vermeldingen.
Art. 78. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- de co÷peratieve vennootschap;
- de naamloze vennootschap;
- de commanditaire vennootschap op aandelen;
- het economisch samenwerkingsverband;
moeten de volgende gegevens vermelden :
1░ de naam van de vennootschap;
2░ de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden " burgerlijke vennootschap met handelsvorm ", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een co÷perative vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden " met een sociaal oogmerk ";
3░ de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4░ het woord " handelsregister " of de afkorting " HR " of, naar gelang het geval, de voluit geschreven woorden " register van burgerlijke vennootschappen met handelsvorm ", " register van economische samenwerkingsverbanden ", of respectievelijk de afkorting " RBV ", " RESV ", gevolgd door het inschrijvingsnummer;
5░ de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Thans moet het ondernemingsnummer vermeld worden voorafgegaan door RPR. Dat betekent Register der Rechtspersonen

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com