Wetboek van Vennootschappen

BOEK XIII. - De landbouwvennootschap

TITEL I. - Aard en kwalificatie.

Belgische Wetboek van Vennootschappen anno 2006:

Art. 789. De landbouwvennootschap is een vennootschap die de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel heeft.

Art. 790. Zij wordt aangegaan, hetzij uitsluitend tussen beherende vennoten, hetzij tussen één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Alleen natuurlijke personen kunnen vennoten worden van de landbouwvennootschap. Beherende vennoten verrichten lichamelijke arbeid; stille vennoten brengen kapitaal in.

Art. 791. De verbintenis beherend vennoot te zijn, kan slechts worden aangegaan door degenen die in een landbouwvennootschap een land- of tuinbouwbedrijf zullen exploiteren, waarmede zij ten minste 50 % van hun arbeidsinkomen verdienen en waaraan zij ten minste 50 % van hun arbeidstijd besteden. Die verbintenis wordt vastgesteld door de vermelding van de identiteit van de betrokkene als beherend vennoot overeenkomstig artikel 69, 4° en 9°.

Art. 792. In de naam van een landbouwvennootschap moet, naast het woord " landbouwvennootschap ", voluit geschreven of afgekort, de naam van één of meer beherende vennoten voorkomen. De naam van een stille vennoot mag niet voorkomen in de naam van de vennootschap.

Art. 793. De beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap. De stille vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht