Notarieel verslagschrift van de algemene vergadering van een vennootschap

Bureau

Samenstelling van de vergaderig: aanwezigheid

Agenda

Beslissingen

 

Modellen

1996

 

2747.com / law / company / notary report

contact

Publiek recht Burgerlijk recht

Op (datum) voor mij Notaris ...

WERD GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van ...

Opgericht ...

Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ...

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om ... uur, onder voorzitterschap van de heer ..., bestuurder, wonende te .....

De heer voorzitter duidt aan als secretaris de heer ..., bediende, wonende te ....

De vergadering kiest als stemopnemer de heer ..., voornoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De aandeelhouders van wie de naam, voornamen, beroep, woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het getal effecten dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door ons, Notaris, ondertekend.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat :

A. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

1.

2.

B. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders, in het bezit van geheel het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over alle punten van de agenda, zonder het bewijs te moeten leveren dat alle formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

Nadat alle leden van de vergadering met deze uiteenzetting hebben ingestemd, legt de voorzitter volgende beslissingen ter stemming.

Vervolgens behandelt de vergadering de punten van de agenda, en na beraadslaging neemt zij de hiernavolgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :

Eerste beslissing :

Tweede beslissing :

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om ....

WAARVAN AKTE.

Opgesteld en verleden te Brussel,

datum en plaats als ten hoofde dezer gemeld.

En na gedane voorlezing hebben de partijen samen met ons, Notaris, getekend.