De bestaande aandeelhouders in een bvba hebben een voorkeurrecht op nieuwe aandelen

Dit recht vinden we terug in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij een kapitaalverhoging is het mogelijk te verzaken aan dit voorkeurrecht.

Agenda:

Verzaking aan het bevoorrecht inschrijvingsrecht, inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.

Beslissing:

Alle vennoten verklaren te verzaken aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en verklaren zich onderling akkoord dat op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven zoals hierna vermeld:
A/ .............., verklaart in te schrijven op .......... nieuwe aandelen ten bedrage van .......... per stuk, hetzij in het totaal voor ..............
B/ ................, verklaart in te schrijven op ........... nieuwe aandelen ten bedrage van ....... per stuk, hetzij in het totaal voor ................
Samen .......... aandelen.
De inschrijvers verklaren en al de leden der vergadering erkennen dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven volledig is volgestort door storting van speciŽn uitgevoerd op rekening nummer ..-.......-.. geopend bij ............... op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ".....................", derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van .................................
Een attest van de bank de dato ................ blijft hieraangehecht.
Stemming: Deze beslissing wordt unaniem aangenomen.

Belgie