Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten : Afdeling I. Belgische vennootschappen

Onderafdeling I. - Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting

Artikel 67 : griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft

Artikel 68 : uittreksel uit de oprichtingsakte

Artikel 69 : Het uittreksel uit de oprichtingsakte van vennootschappen

Artikel 70 : Het uittreksel uit de oprichtingsovereenkomst van een economisch samenwerkingsverband

Artikel 71 : Het uittreksel van de akten van vennootschappen wordt voor de authentieke akten getekend door de notarissen, voor de onderhandse akten door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, of door een van hen, die door de anderen bijzonder gemachtigd is.

Artikel 72 : Het uittreksel van de oprichtingsakte wordt neergelegd en bekendgemaakt op kosten van de belanghebbende.

Artikel 73 : De bekendmaking geschiedt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen vijftien dagen na de neerlegging, op straffe van schadevergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten is.
  De Koning wijst de ambtenaren aan die de akten of de uittreksels zullen ontvangen en stelt de vorm en de vereisten voor de bekendmaking vast.