Publicatie van vennootschapsgegevens

Het uittreksel uit de oprichtingsakte van vennootschappen

Artikel 69 Belgisch Wetboek van vennootschappen anno 2006:
Het uittreksel uit de oprichtingsakte van vennootschappen, met uitzondering van de economische samenwerkingsverbanden, bevat:

1° de rechtsvorm van de vennootschap en haar naam; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermeldingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;

2° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

de duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan;

4° de nauwkeurige opgave van de identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, de oprichters en de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort; in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen;

5° in voorkomend geval, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal; het gestorte bedrag; het bedrag van het toegestane kapitaal; voor de commanditaire vennootschappen, de bij wijze van geldschieting gestorte en te storten bedragen; voor de coöperatieve vennootschappen, het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal;

6° de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal of bij ontstentenis daarvan, het maatschappelijk vermogen, en in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura;

7° het begin en het einde van het boekjaar;

8° de bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo;

9° de aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college, en in geval van een SE, de aanwijzing van de leden van de raad van toezicht, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen;

10° in voorkomend geval de aanwijzing van de commissarissen;

11° de nauwkeurige omschrijving van het doel van de vennootschap;

12° de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht;

13° de essentiële persoonsgegevens, de door dit Wetboek bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit een onderhandse of authentieke volmacht;

14° de bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van dit Wetboek, met opgave van de instelling waarbij de deponering werd verricht.

Op de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap zijn de punten 11° tot 14° niet van toepassing.
Op de landbouwvennootschappen zijn de punten 8°, 10° en 12° tot 14° niet van toepassing.
Op de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid zijn de punten 13° en 14° niet van toepassing.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht

 

Het uittreksel betreffende op oprichting van vennootschappen

Uit een akte verleden voor notaris ... met standplaats te ..., op ... tweeduizend en ..., blijkt dat:
1.
2.
3.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam : "...".
ZETEL.
De zetel is gevestigd te ... De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
DOEL.

...

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester ...,
Notaris te ...,
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte