Het ondernemingsnummer

Ondernemingen opgericht na 1 juli 2003 krijgen al vrij snel een ondernemingsnummer. De griffie van de rechtbank van koophandel deelt deze nummers mee.

Belgie

KBO - VERMELDINGEN VAN HET ONDERNEMINGSNUMMER IN ALLE AKTEN, FACTUREN, AANKONDIGINGEN, BEKENDMAKING, ENZ. VAN VENNOOTSCHAPPEN

Inwerkingtreding van art. 78, 4° W.op 1 juli 2003. Wat met de bestaande vennootschappen ?
De wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen heeft een aantal artikels van het Wetboek van Vennootschappen vervangen. Zo zouden vanaf 1 juli 2003 alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken van de BVBA, de CV, de NV, de Comm. VA en de ESV en van bijkantoren van buitenlandse vennootschappen, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer moeten vermelden (en dus niet meer het woord "handelsregister" of register van burgerlijke vnnootschappen met handelsvorm", en het inschrijvingsnummer) (nieuw art. 78, 4° W.Venn en nieuw art. 86, 4° W.Venn.).

Het is duidelijk dat de bestaande vennootschappen hun ondernemingsnummer niet zullen ontvangen op 1 juli 2003. Het Ministerie van Justititie geeft toe dat men voor de inwerkingtreding van het nieuw art. 78 en 86 W.Venn. vergeten is in een overgangsbepaling te voorzien. Er werd ons echter meegedeeld dat, naar analogie met de overgangsbepaling die specifiek geldt voor handels- en ambachtsondernemingen die op 1 juli 2003 reeds geregistreerd zijn (art. 3 van het uitvoeringsKB van 15 mei 2003), art. 78, 4° en 86, 4° W.Venn. voor de bestaande vennootschappen slechts in werking treden op 1 januari 2005.