Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : 4. Vaststelling van de rechten:

Afdeling XI : Burgerlijke en handelsvennootschappen


Artikel 116

Aan een recht van 0 pct. wordt onderworpen de vermeerdering van het statutair kapitaal, zonder nieuwe inbreng, van een vennootschap waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied der Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, is gevestigd.

Het recht wordt vereffend op het bedrag van de vermeerdering.

Het recht is niet verschuldigd in de mate waarin het statutair kapitaal vermeerderd wordt door inlijving van reserves of provisies, die gevestigd werden, bij gelegenheid van inbrengen gedaan in de vennootschap, ter vertegenwoordiging van het geheel of een gedeelte van het bedrag van die inbrengen dat onderworpen werd aan het bij artikel 115 bedoeld recht.