Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : 4. Vaststelling van de rechten:

Afdeling XI : Burgerlijke en handelsvennootschappen

Artikel 119

In de gevallen bedoeld in de artikelen 115, 115bis en 118 wordt de belastbare grondslag vastgesteld met inachtneming van de waarde der als vergelding van de inbrengen toegekende maatschappelijke rechten, zonder dat hij nochtans minder mag bedragen dan de verkoopwaarde van de goederen onder aftrek van de lasten die de vennootschap op zich neemt boven de toekenning van de maatschappelijke rechten.

De inbrengen die bestaan uit andere zaken dan geldspecie of goederen in natura worden geraamd bij vergelijking met de inbrengen van geldspecie of goederen in natura, gelet op de onderscheidene aandelen van de inbrengers in de winst.

De verkoopwaarde van het vruchtgebruik of van de blote eigendom van in België gelegen onroerende goederen wordt bepaald overeenkomstig de artikelen 47 tot 50.