Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : 4. Vaststelling van de rechten:

Afdeling XI : Burgerlijke en handelsvennootschappen

Artikel 130 anno 2007:

Het verkrijgen anderzins dan bij inbreng in vennootschap door één of meer vennoten van in België gelegen onroerende goederen, voortkomende van een vennootschap op aandelen, een coöperatieve vennootschap, geeft, welke ook de wijze zij waarop het geschiedt, aanleiding tot het heffen van het voor verkopingen gesteld recht.

Rechtsleer

2007 : Onttrekking van onroerend goed aan een vennootschap