Wetboek van Vennootschappen : Boek 4. - Titel III. - Organen

Hoofdstuk I. - Vertegenwoordiging van vennootschappen.


  Art. 61. § 1. De vennootschappen handelen door hun organen waarvan de bevoegdheden worden vastgesteld door dit wetboek, het doel en de statuten. De leden van deze organen zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap.

  § 2. De vaste vertegenwoordiger ...

  Art. 62. In alle akten die een vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.