Vertegenwoordiging van een vennootschap

Vennootschappen zijn rechtspersonen die uiteindelijk via natuurlijke personen deelnemen aan het rechtsverkeer. Uiteraard kan een vennootschap bestuurd worden door een andere vennootschap (managementsvennootschap) maar uiteindelijk is het toch steeds een natuurlijke persoon die de handtekening plaatst.

 

(NV) De naamloze vennootschap

De raad van bestuur, de afgevaardigd bestuurder, het directiecomite, orgaan van dagelijks bestuur, volmacht.

De naamloze vennootschap wordt krachtens de wet vertegenwoordigd en bestuurd door haar raad van bestuur. De meerderheid van de leden van de raad van bestuur volstaat om de NV te vertegenwoordigen.

Het is toegelaten om in de statuten deze algemene vertegenwoordigingsmacht in zijn geheel te delegeren, maar dit moet steeds gedaan worden aan ten minste 1 bestuurder van de vennootschap (eventueel samen met andere in de statuten aan te duiden personen, zoals managers of directeurs).

Het is toegelaten om in de statuten de aanstelling van een orgaan van dagelijks bestuur van de NV te regelen. Na bekendmaking van de aanstelling zal dit orgaan (deze persoon) de NV dan ook geldig kunnen verbinden zolang de rechtshandeling binnen de perken blijft van wat als dagelijks bestuur van de vennootschap kan beschouwd worden.

 

(BVBA) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt krachtens de wet vertegenwoordigd door ieder zaakvoerder die individueel kan optreden.

Zaakvoerder, raad van zaakvoerders, volmacht

 

2747.com / law / company / management

contact

 

Bestuur van vennootschappen

Vennootschapsrecht

Notarieel vennootschapsrecht

Handelsrecht

Familiaal vermogensrecht

Boekhoudrecht

Fiscaal recht

 

Vertegenwoordiging van een vennootschap

De vaste vertegenwoordiger

Een bvba kan vertegenwoordigd worden door 1 zaakvoerder, tenzij de statuten dat verbieden.

Een nv kan steeds vertegenwoordigd worden door haar Raad van Bestuur, die normaal uit minimum drie bestuurders is samengesteld.

Over het vennootschapsrecht in Belgie:

notaris

advocaat

aansprakelijkheid

boekhouder

kapitaal

aandeel

 

1. Een bvba kan vertegenwoordigd worden door 1 zaakvoerder

2. Een nv kan steeds vertegenwoordigd worden door haar Raad van Bestuur

3. Wat het dagelijks bestuur betreft kan een nv vertegenwoordigd worden door eender wie

4. In de nv kan 1 (of meer) bestuurders door de Raad van Bestuur gemachtigd worden om de nv te vertegenwoordigen Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de rvb als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijksbestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door één bestuurder.

5. Het is steeds mogelijk een specifieke volmacht te verlenen.

 

This page in English.