De Wet van 2 juni 2006 tot verbetering van de vereffeningsprocedure

De wet van 2 juni 2006 heeft meer controle op de vereffeningsprocedure ingevoerd, zoals:

- De bevestiging van het mandaat van de vereffenaar: art. 184 W. Venn.

- De verplichting tot opmaak van omstandige vereffeningsstaten: art. 189bis W. Venn.

- Het bijhouden van een vereffeningsdossier op de rechtbank: art. 195bis W. Venn.

- Voorlegging van het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers: art. 190 W. Venn.

Een vennootschap in vereffening stellen is misbruikt geweest in het verleden. Problemen komen tot boven water zodra de vereffening deficitair blijkt te zijn.

Een alternatief voor de vereffeningsprocedure is de faillissementsprocedure.

De wet van 2 juni 2006 heeft een rechterlijke controle ingevoerd om de vereffeningsprocedure van vennootschappen te verbeteren. De aandacht gaat daarbij in de eerste plaats naar het voorkomen van bedrog bij deficitaire vereffeningen.

Het is echter ook mogelijk dat een vereffening niet deficitair zal zijn en er van bedrieglijke bedoelingen geen sprake kan zijn. De bevoegdheid om tot vereffening van de vennootschap over te gaan en vereffenaars aan te stellen, komt toe aan de algemene vergadering van de vennootschap.

Vennootschappen die vereffend worden zonder enig bedrog of benadeling werden voor de wat van 2 juni 2006 door de notarissen in 1 akte ontbinding-vereffening afgehandeld, waarbij de boekhouder van de vennootschap reeds vooraf alle schuldeisers betaald had.

Het is merkwaardig dat daar waar het oprichten van een vennootschap in 3 dagen een speerpunt was inzake administratieve vereenvoudiging, met als resultaat het e-depot van oprichtingsakten van vennootschappen door de notarissen; even later de wetgever met de wet van 2 juni 2006 het 'sluiten' van vennootschappen veel meer aan banden is gaan leggen om bedrog te voorkomen. Daarbij wordt vergeten dat ook het ontbinden van een vennootschap voor een ondernemer een normale zaak kan zijn die liefst zo eenvoudig mogelijk verloopt.