Aandelen, overdrachtsbeperkingen in de NV in 2004

De overdracht van aandelen aan erfgenamen (in het kader van estate planning), geeft deze erfgenamen de mogelijkheid om deze aandelen te verkopen aan derden.

Dit is vaak niet de bedoeling van de estate planning.

De naamloze vennootschap heeft aandelen die in principe vrij overdraagbaar zijn. Het is een kapitaalsvennootschap.

Toch voorziet artikel 510 W. Venn. dat overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid van aandelen in principe toegelaten zijn, mits volgende beperkingen:

Onvervreemdbaarheidsclausules

Onvervreemdbaarheidsclausules moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

De wet bepaalt niet tot welke duur de onoverdraagbaarheid moet beperkt blijven.

Anno 2004 neemt de rechtspraak en rechtsleer traditioneel aan dat de onoverdraagbaarheid moet beperkt blijven tot een periode van maximaal 5 jaar. Maar bijzondere omstanddigheden kunnen een langere onoverdraagbbaarheid verantwoorden.

Goedkeurings- en voorkoopclausules

De onoverdraagbaarheid mag maximaal 6 maanden duren.


Wetboek van Vennootschappen : Boek VIII. - De naamloze vennootschap
Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang: Hoofdstuk IV. - Overdracht en overgang van effecten

Afdeling III. - Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten

Art. 510. De statuten, de authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants en alle andere overeenkomsten kunnen perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, van warrants of van alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare obligaties.
 
Onvervreemdbaarheidsclausules moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.
 
Wanneer de beperking evenwel voortvloeit uit een goedkeuringsclausule of uit een clausule die in een voorkoopsrecht voorziet, mag de toepassing van die clausules niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

Wanneer de in het derde lid bedoelde clausules voorzien in een termijn van meer dan zes maanden, wordt deze van rechtswege ingekort tot zes maanden.