Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Titel II - Oprichting

Hoofdstuk III. - Storting van het kapitaal

Art. 223. Vanaf de oprichting van de vennootschap moet het bedrag van het kapitaal gestort zijn ten belope van ten minste (6 200 EUR). <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  Bovendien :
  1° moet op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven ten minste één vijfde gestort zijn;
  2° moeten de aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen volledig zijn volgestort.
  (In het in artikel 211 bedoelde geval wordt het in het eerste lid vastgestelde bedrag bepaald op 12.400 euro.) <W 2004-06-14/38, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 02-08-2004>