Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen
Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen
Hoofdstuk III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen

Afdeling I. - Procedure bij splitsing door overneming

Art. 728 : splitsingsvoorstel bestuursorganen

Art. 729 : vergeten activa en passiva

Art. 730 : verslag bestuursorganen over stand van het vermogen van de vennootschappen

Art. 731 : verslag commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant

Art. 732
: wijziging activa en passiva

Art. 733 : informatieverstrekking aan de aandeelhouders

Art. 734 : verzaking aan verslagen artikelen 730, 731 en 733

Art. 735 : bvba - coöperatieve vennootschap

Art. 736 : algemene vergadering: besluit deelname aan splitsing

Art. 737 : authentieke akte

Art. 738 : statutenwijziging

Art. 739 : bekendmaking

Art. 740 : verdeling van de aandelen

Art. 741 : jaarrekening