Belgische Wetboek van vennootschappen
Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen:
Titel I. - Inleidende bepalingen en definities: Hoofdstuk II. - Definities: Afdeling I. - Fusies

Afdeling II. - Splitsingen

Art. 673. - Art. 674.

Art. 675. Gemengde splitsing is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op één of meer bestaande vennootschappen en op één of meer door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van de ontbonden vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen.