Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen
Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen
Hoofdstuk III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen

Afdeling I. - Procedure bij splitsing door overneming

 Art. 731. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.
  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.
  In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven :
  1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
  2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methode is gehecht.
  In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.
  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn, te verlangen dat hen alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.
  In een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (, van een Europese vennootschap) of van een naamloze vennootschap, kan het verslag worden opgesteld door de commissaris of door de bedrijfsrevisor die het verslag heeft opgemaakt bedoeld in artikel 313, artikel 423, of artikel 602, naar gelang van het geval. <KB 2004-09-01/30, art. 24, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

Commentaar

Er kan verzaak worden aan dit verslag door de aandeelhouders op de algemene vergadering. Deze verzaking is gebonden aan de vormvereisten ervoor voorzien in artikel 734 W. Venn.