verdeling
Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen

Afdeling III. - Procedure bij gemengde splitsing

Artikel 758 (anno 2006:)

De gemengde splitsing geschiedt overeenkomstig de afdelingen I en II, al naargelang het gaat om een verkrijgende of een nieuwe vennootschap.