Tarief inzake Belgische vennootschapsbelasting anno 2006

Algemeen tarief

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct.

Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld :

1░ op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.;

2░ op de schijf van 25.000 EUR tot 90.000 EUR : 31 pct.;

3░ op de schijf van 90.000 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Vennootschapsbelasting over inkomsten 2006

Artikel 215 Belgische wetboek van inkomstenbelasting anno 2006

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct.

Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld :

1░ op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.;

2░ op de schijf van 25.000 EUR tot 90.000 EUR : 31 pct.;

3░ op de schijf van 90.000 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct.

Het tweede lid is niet van toepassing :

1░ op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de co÷peratie erkende co÷peratieve vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct., hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50 pct. overschreden is, worden de aandelen, die ten minste 75 pct. vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen ;

2░ op vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van ÚÚn of meer andere vennootschappen en die geen door de Nationale raad van de co÷peratie erkende co÷peratieve vennootschappen zijn ;

3░ op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk ;

4░ op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de co÷peratie erkende co÷peratieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste ÚÚn van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 33.000 EUR;

5░ op vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een co÷rdinatiecentrum behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van co÷rdinatiecentra ;