Vruchtgebruik op aandelen

Het stemrecht van de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen zal door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden behoudens andersluidend akkoord.

De blote eigenaar evenwel heeft het recht om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die de bestaansgronden van de vennootschap raakt.
Vennootschapsrecht 2007: topics - dialogen - clausules