Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen. Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten.

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht.

Art. 280 Voorzover de statuten niet anders bepalen, mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Stemming per brief

Voor de bvba is schriftelijke stemming op de algemene vergadering toegelaten, tenzij de statuten het verbieden.

Voor de nv moeten de statuten de stemming per brief voorzien of het is verboden (Art. 550 W.Venn.).

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht