Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel IV. - Organen. Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten.

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht.

Art. 281 1. Overeenkomsten tussen vennoten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

Nietig zijn evenwel:

1 overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit wetboek of met het belang van de vennootschap;

2 overeenkomsten waarbij een vennoot zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen;

3 overeenkomsten waarbij een vennoot zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

2. Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van overeenkomsten bedoeld in 1, derde lid, zijn nietig. Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Aandeelhoudersovereenkomsten - Stemafspraken

Voor de nv bestaat een gelijkaardige regeling (Art. 551 W.Venn.).

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht