Burgerlijk Wetboek
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek II - Titel II : Eigendom - Hoofdstuk III: Medeeigendom

Afdeling II. - Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

Onderafdeling III. - Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen.

Art. 577-6. § 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.
...

Art. 577-7. § 1. Behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeëigendom, beslist de algemene vergadering :
...

Art. 577-8. § 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van medeëigendom aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere medeëigenaar.
....
  
Wetsgeschiedenis