Burgerlijk Wetboek
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek II - Titel II : Eigendom - Hoofdstuk III : Medeeigendom
Afdeling II. - Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 577-4. § 1. De basisakte en het reglement van medeëigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

De basisakte moet 

de beschrijving bevatten
van het onroerend geheel, 
van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten 

en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan.

Het reglement van medeëigendom moet bevatten : 

1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere medeëigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten;

2° de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten;

3° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering; 

4° de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van diens bevoegdheid en de duur van zijn mandaat.