Splitsing in appartementseigendom


Om een bestaand appartementsgebouw onder het zakelijk statuut van de appartementseigendom te brengen is geen stedenbouwkundige vergunning vereist.

Om een nieuw appartementsgebouw te bouwen uiteraard wel.

Wat wel vergunningplichtig is, is het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een bestaan gebouw en dat kan ook het geval zijn voor een bestaand gebouw dat men in appartementen wenst te splitsen.

De verantwoordig van deze vergunningplicht zit hierin dat de samenleving de gevolgen moet dragen van de splitsing in meer woongelegenheden in de vorm van mogelijke toename in parkeerdruk op de openbare weg en andere openbare voorzieningen. Geval per geval moet het openbaar bestuur nagegaan of het wijzigen van het aantal woongelegenheden kan worden vergund.

Het verlenen van de vergunningen is een kwestie van openbaar bestuur. Wie het niet eens is met het bestuur kan bij de rechtbank (Raad van State) zijn vordering instellen.