De splitsing in appartementseigendom

Basisakte


Artikel 577-4 par. 1, lid 1 BW geeft uitdrukkelijk aan wat er in de basisakte moet staan.

De beschrijving van het onroerend geheel
Dit is de globale situering van de grond en de daaronder of daarop staande onder- of opstallen.
De notaris dient tevens aan te geven het een gebouw alleen betreft of een groep van gebouwen.


De beschrijving van de privatieve delen
Deze beschrijving dient zeer nauwkeurig te zijn omdat ze bepalend en doorslaggevend is voor wat er aan kopers kan verkocht worden.


Beschrijving van de gemeenschappelijke gedeelten
Ook deze beschrijving dient zeer nauwkeurig te gebeuren omdat de vereniging van Mede-eigenaars het beheer voert over de gemeenschappelijke gedeelten en zij moet weten hoever haar bevoegdheid reikt.
De wet bepaalt niet wat concreet gemeenschappelijk is aan een gebouw, dus moet de notaris in zijn akte opsommen wat gemeenschappelijk is.

In de praktijk rijzen vaak kwalificatieproblemen, inzake:
- terrassen
- eletriciteits-, gas-, water- en andere pers- of pijpleidingen

Op gemeenschappelijke gedeelten (zoals bijvoorbeeld de tuin) kunnen privatieve (exclusieve) gebruiksrechten worden toegekend in de akte.


De bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat verbonden wordt aan ieder privatief gedeelte
De vaststelling van deze aandelen of breukdelen is van groot belang voor:
- het stemrecht op de algemene vergadering
- de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten
- de verdeling van de opbrengsten van de Vereniging van Mede-eigenaars

Naast de basisakte moeten de statuten van een gebouw een reglement van mede-eigendom bevatten.