BW : Boek II - Titel II : Eigendom - Hoofdstuk III : Medeeigendom
Afdeling II. - Gedwongen medeeigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

Onderafdeling V. - Ontbinding en vereffening

Art. 577-12. De vereniging van medeëigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.
  De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg.
  De algemene vergadering van medeëigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle medeëigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld.
  De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van medeëigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren.

Wetsgeschiedenis