Meerderheid op de AV van mede-eigenaars

De statuten kunnen regelen welke meerderheden vereist zullen zijn op de algemene vergadering.

Ter bescherming van de mede-eigenaars legt de wet sinds 1994 bepaalde minimale meerderheden op die moeten gehaald worden voor bepaalde aangelegenheden. De statuten kunnen enkel in nog strengere meerderheden voorzien.

 

2747.com / law / condominium / majority

contact

Notarieel recht

Appartementenrecht

Burgerlijk recht

Vennootschappenrecht

 

Artikel 577-7 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

ß 1. Behoudens strengere bepalingen in het reglement van medeŽigendom, beslist de algemene vergadering:
1į bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;
b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;
c) over de oprichting en de samenstelling van een raad van beheer die tot taak heeft de syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer;

2į bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeŽigendom;
b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen.

ß 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.
Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de medeŽigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de medeŽigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de medeŽigendom.

ß 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle medeŽigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de medeŽigendom, alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed.

Ingevoegd bij art. 2 W. 30 juni 1994 (B.S., 26 juli 1994, err., B.S., 20 september 1994), met ingang van 1 augustus 1995 (art. 11).