law - condominium - notary deed

Model van basisakte voor een eenvoudig gebouw

VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE
1. Voorafgaande verklaringen
Comparanten verklaren samen eigenaars te zijn van het hierna vermelde eigendom
EIGENDOMSAANHALING:
Voorschreven eigendom ....
VERKLARINGEN OVEREENKOMSTIG HET BODEMSANERINGSDECREET
BIJZONDER DEEL

            A. basisakte

            In het bijzonder deel van de basisakte wordt opgenomen:

            (a) een beschrijving van het onroerend geheel

            (b) een specifieke beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke gedeelten alsook

            (c) de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief is verbonden en waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve waarde ervan.

            In het algemeen deel van de basisakte, opgenomen in de bijlage, wordt in aanvulling hierop een meer algemene beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke gedeelten opgenomen.

B. reglement van mede-eigendom

            In het bijzonder deel van het reglement van mede­-eigendom wordt hierna enkel een specificatie opgenomen betreffende:

            (a) de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten en baten tussen de onderscheiden privatieve kavels

            (b) zekere rechten en plichten van sommige mede­-eigenaars met betrekking tot specifieke gemeenschappelijke en/of privatieve gedeelten;

            (c) de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden;

            (d) afwijkingen en/of aanvullingen opgenomen op het algemeen deel, vervat in de bijlage;

           
          
          
            Kopie van de akte

            Aan elke verwerver van een privatief zal een gewone fotokopie van deze statuten worden gegeven, met uitzondering van de eraan gehechte plannen, en dit ter kennisgeving. Zij zullen geen afschrift hiervan kunnen eisen dan mits bijkomende betaling van de hieraan verbonden kosten.

            SLOTBEPALINGEN

            De comparanten, waarvan het rijksregisternummer werd ver­meld in onderhavige akte, verklaren uitdrukke­lijk in te stemmen met deze vermelding.

            De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

            De comparanten bevestigen dat de instrumenterende nota­ris hen naar beho­ren heeft ingelicht over de rechten, ver­plichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartij­dige wijze raad heeft verstrekt.

            De comparanten verklaren de overeenkomst, voorwerp van deze akte en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.

            RECHT OP GESCHRIFTEN.

            Recht van vijftig euro betaald op aangifte door ondergetekende notaris 

            WAARVAN AKTE

            Verleden op gemelde datum te Antwerpen,  op mijn kantoor .

            Na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, tekenden de comparanten, al dan niet vertegenwoordigd als gezegd, met mij, Nota­ris.