law - condominium - notary deed    Het jaar tweeduizend en zeven, op .
    Voor mij, , notaris te  met standplaats te .
    Zijn gekomen:
   

    Hierna ook genoemd "de eigenaar/verschijner".
    De verschijner heeft mij verklaard eigenaar te zijn van nagemeld onroerend goed:
    BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GEHEEL.
   
    Hierna ook genoemd: "het goed".
    EIGENDOMSAANHALING:
    De grond van voormeld goed hoort toe aan de verschijner krachtens een akte van aankoop

    De gebouwen heeft de verschijner zelf laten oprichten.
    Bepalingen in verband met de bodemtoestand.
    a. De verschijner verklaart dat er op de grond, die het voor­werp is van onderhavige akte, of in de onmiddellijke omgeving ervan, bij haar weten geen inrichting geves­tigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgeno­men is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodem­veront­reiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 §1 van het Bodemsaneringdecreet.
    b. Betreffende het goed heeft de verschijner het meest recente bodemat­test voorgelegd. Dit bodemattest werd afgeleverd door de OVAM op vijftien mei tweeduizend en zeven, en luidt onder andere letterlijk als volgt: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het regis­ter van verontreinigde gronden omdat er geen gege­vens beschik­baar zijn bij de OVAM. Opmerking: Gronden waarop een inrichting geves­tigd is of was of een activi­teit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringde­creet kunnen vanaf één oktober negen­tienhon­derd zesennegentig slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënte­rend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de over­dracht. Dit attest vervangt alle vorige attesten."
    c. De verschijner heeft met betrekking tot het goed verklaard geen weet te hebben van bodemveront­reiniging die schade kan berokkenen aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsver­plichting, tot gebruiksbeperkin­gen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
    BASISAKTE
    Na deze uiteenzetting heeft de verschijner mij, notaris, ver­zocht om de authentieke akte op te maken van haar besluit om voormeld goed te onderwerpen aan het regime van mede-eigendom volgens de artikelen 577-3 tot 14 van het Burgerlijk Wetboek.
    1.- Rechtspersoon.
    Een vereniging van mede-eigenaars wordt opgericht, zoals nader bepaald in het reglement van mede-eigendom, onder de naam "ver­eniging van mede-eigenaars van het gebouw aan de Lode Vissenaekenstraat 26 te 2600 Berchem", met zetel aldaar. De jaar­vergade­ring zal plaatsvinden op het tijdstip zoals zal vastgelegd worden op de eerste algemene vergadering.
    2.- Stedenbouwkundige vergunning - Plannen - Lastenboek.
    De plannen en het lastenboek werden opgemaakt door architect P. Janssens te Schoten.
    De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd door de gemeente Berchem op vier juni negentienhonderd vier en zeventig, met refertenummer 18.033. 
    De eigenaar verklaart de constructies te hebben gebouwd in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunningen en in overeen­stemming met de stedenbouwkundige voorschriften en het lasten­boek.
    3.- Juridische verdeling van het complex.
    Het hoger beschreven complex bestaat enerzijds uit ge­meenschappelijke delen, die in mede-eigendom en gedwongen on­ver­deeldheid toebehoren aan al de mede-eigenaars, en ander­zijds uit privatieve delen die de uitsluitende eigendom zijn van één eigenaar.
    De gemeenschappelijke delen worden verdeeld in dui­zend/ duizendsten die verbonden worden aan de privatieve delen vol­gens de hierna vermelde aandelen.
    Als gevolg van deze verdeling bekomt vanaf heden elke pri­vatie­ve kavel, hierin begrepen het aandeel in de gemeenschap­pelijke delen en in de grond, een afzonderlijk juridisch be­staan, zodat er vanaf heden afzonderlijk kan over worden be­schikt, hetzij onder bezwaren­de titel, hetzij onder kostenloze titel, en dat het ook afzonderlijk met zakelijke rechten kan worden bezwaard.
    4. – Beschrijving van de gemeenschappelijke en privatieve delen.
    1/ Gelijkvloers.
    a) gemeenschappelijke delen:
    de grondoppervlakte, een toegang met een gemeenschappelijke inkomsas, inkomhal, traphal met trap, brie­ven­bus­sen, het parlofoonsysteem met elektrische deuropener, de lichtinstallatie en meters, de ko­kers met leidin­gen, en alle andere elementen bestemd tot nut of gebruik van meer dan één privatieve kavel.
    b) privatieve delen :
    - het appartement “APP 0” op het gelijkvloers, omvattende in privatieve eigendom: de hal met vestiaire, living, keuken, badkamer, w.c. en twee slaapkamers.
    Opmerking : Dit appartement heeft het privatief gebruiksrecht van de tuin gelegen achter het gebouw. De kosten en het onderhoud van de tuin zullen volledig ten laste zijn van de eigenaar van het appartement op het gelijkvloers.
    2/ Eerste verdieping.
    a) gemeenschappelijke delen :
    de buitenmuren, de funderingsmuren, de traphal met trap, de kokers met leidingen en alle andere elementen bestemd tot nut of gebruik van meer dan één privatieve kavel.
    b) privatieve delen :
    - het appartement “APP 1” op de eerste verdieping, omvattende in privatieve eigendom: de hal met vestiaire, living, keuken, badkamer, w.c., twee slaapkamers, balkon.
    4/ Tweede verdieping.
    a) gemeenschappelijke delen :
    de buitenmuren, de funderingsmuren, de traphal met trap, de kokers met leidingen, het dak en alle andere elementen bestemd tot nut of gebruik van meer dan één privatieve kavel.
    b) privatieve delen :
    - het appartement “APP 2” op de tweede verdieping, omvattende in privatieve eigendom: de hal met vestiaire, living, keuken, badkamer, w.c., twee slaapkamers, balkon.
    5. – Vaststelling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen van het complex en in de grond.
    De gemeenschappelijke delen van het complex en de grond worden aan de privatieve gedeelten verbonden in de volgende verhoudingen :
- het appartement op het gelijkvloers : driehonderdvijftig/ duizendsten (350/1000sten);
- het appartement op de eerste en de tweede verdieping : ieder driehonderd vijf en twintig/duizendsten (325/1000sten);
    Totaal: duizend/duizendsten.
    6. - Eventuele wijziging van de plannen.
    De hierboven ontleedde plannen kunnen door de eigenaar worden gewijzigd om één van de volgende redenen:
- om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van distribu­tiemaat­schappijen van de nutsvoorzieningen;
- om de bouwwerken uit te voeren in overeenstemming met de noodwendigheden van de bouwkunst;
- om het gebruik van de gemeenschappelijke delen te verbete­ren;
- om de volgende wijzigingen te kunnen realiseren:
a. vereniging van twee of meer kavels; in dat geval worden de kwotiteiten in de gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan beide oorspronkelijke kavels, samengevoegd.
b. wijziging van de binnenindeling van de kavels;
c. herstelling van de onder a. en b. bedoelde wijzigingen in de oor­spronkelijke toestand.
    Al deze wijzigingen moeten worden uitgevoerd onder toe­zicht van de architect van het gebouw, of door een architect die wordt aangeduid door de algemene vergadering van mede-eigenaars. De erelonen van deze architect moeten worden betaald door die mede-eigenaar die de werken laat uitvoeren.
    Deze werken moeten worden uitgevoerd op een wijze die zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de overige eigenaars of be­woners van het gebouw. De mede-eigenaar die deze werken laat uitvoeren is verantwoordelijk voor elke eventuele schade, die wordt berokkend aan de mede-eigendom, aan de andere pri­va­tieve kavels of aan derden.
    Hij verbindt zich ertoe te zullen instaan voor het herstel van de beschadigde zaken in hun oorspronkelijke toestand.
    De hogerbedoelde wijzigingen mogen er niet toe leiden dat er in het gebouw meer kavels ontstaan dan hiervoor vermeld.
    Wijzigingen mogen niet raken aan de privatieve kavels die op dat ogenblik reeds zouden zijn verkocht, tenzij mits ak­koord van de betrokken mede-eigenaars. Zij mogen evenmin raken aan de gemeen­schappelijke delen, tenzij de eigenaars van de op dat tijdstip reeds verkochte privatieve kavels instemmen met de voorgenomen wijzi­gingen. De bedoelde wijzigingen moeten worden vastgesteld in een wij­zigende basisakte, waaraan de plannen met betrekking tot de wijzi­ging worden aangehecht en samen met een afschrift van de basisakte ter overschrijving worden neergelegd op het bevoeg­de hypotheekkantoor.
    De eigenaars hebben evenwel het recht voorziene mate­rialen te vervangen door andere, waarvan de kwaliteit min­stens evenwaardig is en waarvan de prijs niet lager mag zijn dan die van de oorspronkelijk voorziene materialen, en mits verrechtvaardiging van deze wijziging. Op de maten van de plan­nen is slechts een af­wijking van vijf ten honderd toege­staan.
    Alle bouwwerken worden uitgevoerd volgens het lastenkohier, maar onder voorbehoud van de aan de bouwheer toege­stane afwijkingen, zoals hiervoor vermeld.
    7. - Voorbehoud van muurgemeenschappen.
    De eigenaars behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs van de afstand van de mandelige zijgevels en andere afsluitingen die zij op de grens met de aanpalende ei­gendommen zouden hebben opgericht, te ontvangen.
    Bijgevolg behouden zij zich het recht voor om alleen over te gaan tot de meting, de schatting en de overdracht van deze muren en afslui­tingen, er de vergoeding van te innen, en daarover kwijting te verlenen.
    Dit voorbehoud brengt voor de eigenaars niet de verplichting mee om tussen de komen in het onderhoud, de bescherming, de herstelling en de wederopbouw van deze muren en/of afsluitingen, noch om het even welke verantwoordelijk te dragen.
    Indien, wegens eender welke reden, de tussenkomst van de vereniging van mede-eigenaars noodzakelijk is om de overdracht van deze gemeenschappelijke rechten te verwezenlijken, zal deze medewerking worden verleend zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd.
    8. - Algemene opmerking.
    Deze basisakte vormt één geheel met het reglement van me­de-ei­gendom en haar bijlagen; zij stelt de rechten en ver­plichtingen vast van de leden en de toekomstige leden van de vereniging van mede-ei­genaars. Deze rechten en plichten gaan ook over op alle rechtsop­volgers.
    Het reglement van mede-eigendom volgt hierna.
    De eigenaars van een kavel verbinden zich ertoe om in alle akten van overdracht of aanwijzing van eigendom of genot, met inbegrip van huurovereenkomsten, uitdrukkelijk te vermelden dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van de basisakte grondig kennen en dat zij verplicht zijn die na te leven, evenals de regelmatig genomen of nog te nemen besluiten van de alge­mene vergadering van de me­de-eigenaars.
    9. - Erfdienstbaarheden.
    Door de juridische verdeling van het domein in private ka­vels, ontstaan er erfdienstbaarheden en gemeenschappen tus­sen de ver­schillende private kavels en tussen de eventuele bij­zon­dere gemeen­schappen die worden gevestigd.
    Deze ontstaan uit de aard en indeling van het complex of vinden hun oorsprong in de bestemming van de huisvader, voorzien in de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wet­boek, in de plannen van de architect en de uitvoering van de werken, en in de overeen­komsten tussen de eigenaars en de kopers van privatieve kavels, die, louter door hun aan­koop, deze basisakte onderschrijven.
    Dit geldt onder meer voor :
- de zichten die zouden bestaan van een private kavel op een andere;
- de leidingen, riolen en aflopen van alle aard;
- alle doorgangen en gangen tussen private kavels;
- de luchtkokers en leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon en teledis­tributie;
- en in het algemeen voor alle erfdienstbaarheden en gemeen­schap­pen die ontstaan uit de aard van de constructies en het normaal gebruik dat ervan wordt gemaakt.
    REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM.
    HOOFDSTUK 1: RECHTSPERSOONLIJKHEID.
    a) De vereniging van de mede-eigenaars heeft rechtsper­soonlijkheid, mits vervulling van de volgende twee voorwaar­den:
1° het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel;
2° de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor.
    b) Zij draagt de benaming: "vereniging van mede-eigenaars", gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het onroe­rend goed of de groep van gebouwen, nader bepaald in de basisakte.
    c) Zij heeft haar zetel in het gebouw, nader bepaald in de basis­akte.
    d) De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermo­gen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezen­lijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.
    e) De tenuitvoerlegging van beslissingen, waarbij de ver­eni­ging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, kan worden gedaan op het vermogen van iedere mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten.
    HOOFDSTUK 2: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE MEDE-EIGENAARS.
    Artikel 1. Gemeenschappelijke delen.
    a) De mede-eigenaars moeten van de gemeenschappelijke delen gebruik maken, overeenkomstig hun bestemming en reke­ning hou­dend met de rechten van de andere mede-eigenaars en bewoners.
    b) Het aandeel in de gemeenschappelijke delen, verbonden aan een kavel, kan niet worden overgedragen, met zakelijke rechten be­zwaard of in beslag genomen worden, dan samen met de kavel, waarvan het onafscheidbaar is.
    c) Veranderingswerken aan gemeenschappelijke delen kun­nen alleen geschieden na een besluit van de algemene vergade­ring mits een drie/vierde meerderheid van de stemmen. Betreft het een wijzi­ging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel ervan, is een vier/vijfde meerderheid vereist.
    d) Herstellingen aan de gemeenschappelijke delen kunnen:
- door de syndicus alleen worden beslist ingeval van hoogdrin­gend­heid.
- door de algemene vergadering worden beslist, mits een drie/vierde meerderheid, in de andere gevallen.
- betreft het evenwel een herstelling van een beschadigd ge­deel­te in geval van gedeeltelijke vernietiging, is een besluit van de algemene vergadering nodig, mits een vier/vijfde meer­derheid.
    e) Heropbouw in geval van gedeeltelijke vernietiging ver­eist een besluit van de algemene vergadering mits een vier/vijfde meerder­heid, en in geval van een volledige herop­bouw unanimi­teit.
    f) Iedere verkrijging van een nieuw onroerend goed door de mede-eigenaars, bestemd om gemeenschappelijk te worden, vereist een besluit van de algemene vergadering, mits een vier/vijfde meerder­heid.
    Artikel 2. Privatieve delen.
    a) Elke mede-eigenaar beheert, beschikt en geniet van zijn eigen privatieve kavel, binnen de grenzen door het reglement van mede-eigendom, reglement van inwendige orde en het Bur­ger­lijk Wetboek bepaald.
    b) Elke mede-eigenaar mag geen wijzigingen binnen zijn kavel aanbrengen die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen of beschadigingen veroorzaken.
    Het is de eigenaars verboden privatieve elementen die zicht­baar zijn van op straat of vanuit de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw, te wijzigen. Dit is ondermeer het geval voor de ramen van de vensters, de rolluiken, de venster­ruiten van de voorgevel, de deu­ren van de bordessen, die toe­gang verlenen tot de kavels langs de gemeenschappelijke gan­gen.
    De mede-eigenaar mag wel de interne verdeling van zijn pri­vatie­ve kavel wijzigen, maar op zijn verantwoordelijkheid.
    c) Herstellingswerken aan privatieve delen kunnen in geval van hoogdringendheid door de syndicus worden uitgevoerd. De mede-eigenaars zijn verplicht de syndicus vrije toe­gang te verlenen tot hun eigen­dom, bewoond of niet, ten einde toe te laten de staat van het ge­bouw te onderzoeken, op voor­waarde dat het algemeen belang dit vereist. Zij moeten tevens toegang verlenen, aan bouwmeesters, aannemers en uit­voerders in verband met goedgekeurde werken aan de gemeen­schappelij­ke delen. In geval van afwezigheid, is de mede-eigenaar, of be­woner, ertoe gehouden een sleutel van de deur onder gesloten omslag te overhandigen aan de syndicus, zoniet is hij aan­spra­kelijk voor mogelijke schade die ontstaat door zijn af­wezigheid.
    d) Een mede-eigenaar mag verder niets doen dat enige hin­der teweeg brengt voor de andere mede-eigenaars.
    De appartementen zijn bestemd als woning, doch mogen ook voor beroep of beroepsdoeleinden worden gebruikt op voorwaarde dat deze geen hinder veroorzaken voor de inwoners van het ge­bouw. De algemene vergadering zal hierover vooraf oordelen, bij gewone meerderheid van stemmen, voor de kavels die normaal voor bewoning zijn bestemd.
    Artikel 3. Eigendomsoverdracht.
    a) In geval van eigendomsoverdracht van een kavel, moet de mede-eigenaar zijn notaris inlichten omtrent de syndicus van het gebouw die op vraag van de notaris een staat zal bezorgen van:
1° de kosten en uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering voor de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt;
2° de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappe­lijke gedeelten, waartoe de algemene vergadering voor de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt;
3° de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande ver­schul­digde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan voor de datum van de overdracht, maar waarvan de betaling pas na­dien opeisbaar wordt.
    b) Onverminderd andersluidende overeenkomst tussen par­tijen betreffende de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe eige­naar het bedrag van de schulden en van de gewone lasten vanaf de datum van de overdracht.
    c) In geval van eigendomsoverdracht van een kavel:
1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereni­ging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief ge­bruik heeft gemaakt van de gemeenschappe­lijke gedeelten; de afre­kening wordt door de syndicus opge­steld;
2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereni­ging.
    Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de voor­schot­ten betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals verwarmings- en verlichtingskos­ten van de gemeenschappelijke gedeelten, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisvader.
    Onder "reservekapitaal" wordt verstaan de som van de perio­die­ke inbrengen van gelden bestemd voor het dekken van niet-periodie­ke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwar­mingssysteem, of het leggen van een nieuwe dakbedekking.
    Artikel 4. Verlening van zakelijk of persoonlijk recht of toe­la­ting tot bewonen.
    a) In het geval van het verlenen van een zakelijk recht (voor­beeld vruchtgebruik) of persoonlijk recht (voorbeeld huurcon­tract) of toelating tot bewoning, zal de mede-eigenaar op het tijdstip van het verlenen van dat recht aan de houder ervan ken­nisgeving doen van het bestaan van het reglement van inwendi­ge orde en van het regis­ter van de besluiten van de algemene vergadering.
    b) De mede-eigenaar zal de syndicus onverwijld op de hoog­te brengen van het verlenen van zulk recht, zodat deze voor de toe­komst de houder van dat recht in kennis kan stellen van wijzigingen aan het reglement en van de besluiten der algemene vergadering.
    c) De appartementen mogen alleen verhuurd worden of in ge­bruik worden gegeven aan deftige en solvabele personen. De­zelfde verplichting drukt op de huurder ingeval van onderver­huring of over­dracht van huurovereenkomst.
    De eigenaars moeten de verplichting opleggen aan de huur­ders hun huurgevaar en verantwoordelijkheid tegenover mede-eigenaars van het gebouw te verzekeren.
    HOOFDSTUK 3: VERDELING VAN DE LASTEN.
    Artikel 5. Opsomming van de gemeenschappelijke lasten.
    a) De gemeenschappelijke lasten zijn in het algemeen alle kos­ten, die de gemeenschappelijke delen betreffen.
    b) Hiertoe behoren ondermeer alle onderhouds- en bewaringskosten, alsook alle herstellingskosten aan de gemeenschappelijke delen, de administratiekosten ervan en van de vereniging van de mede-eigenaars.
    c) Verder zijn er de kosten van verwarming van de gemeenschappelijke delen.
    d) Tenzij de belastingen op de privatieve kavels slaan, zijn zij als een gemeenschappelijke last te beschouwen.
    e) De aansprakelijkheid, voor schade veroorzaakt door het gebouw, is eveneens een gemeenschappelijke last.
    f) Ook de kosten bij heropbouw behoren daartoe.   
    Artikel 6. Verdeling van de lasten.
    a) De gemeenschappelijke lasten worden omgeslagen tus­sen de mede-eigenaars naar evenredigheid van de respectievelij­ke waar­de van elk privatief, dit wil zeggen van elk aandeel in de gemeenschappelijke delen, zoals nader omschreven in de basis­akte, voorafgaand.
    b) De syndicus is gelast met de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars.
    De beheersrekeningen van de vereniging legt hij ter goed­keuring voor aan de jaarvergadering.
    De syndicus zal ze tenminste vijftien dagen op voorhand ter beschikking stellen van de mede-eigenaars op de zetel van de vereni­ging. Zij hebben het recht de rekeningen na te zien met de bewijs­stukken.
    c) Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:
- de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of in­dien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aange­brachte wijzigingen;
- de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening er­van te wijzi­gen, indien deze onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aan­gebrachte wijzigingen.
    Artikel 7. Deelneming in de lasten.
    a) De syndicus zal daartoe op geregelde tijdstippen een voor­schot vragen, waarvan het bedrag jaarlijks door de algeme­ne verga­dering wordt vastgesteld.
    Indien de gewone of sommige uitgaven, in voorkomend geval, niet kunnen gedekt worden, heeft de syndicus het recht een aanvul­lend voorschot aan de mede-eigenaars te vragen, na de meerkosten te hebben verantwoord door voorlegging van de reke­ning. De mede-eigenaars betalen deze aanvullende provisie bin­nen de vijftien dagen na het verzoek daartoe.
    b) De syndicus legt minstens éénmaal per jaar zijn algemene rekening van uitgaven en inkomsten aan de algemene vergade­ring voor.
    Is de rekening positief, dan wordt het saldo als reserve be­waard en als toekomstig werkkapitaal gebruikt. De vergade­ring kan beslui­ten om het voorschot voor de toekomst te verla­gen.
    Is de rekening negatief, dan moeten de mede-eigenaars uiter­lijk binnen de maand hun deel hierin bijdragen, naar evenre­dig­heid met hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.
    c) Indien een mede-eigenaar weigert om het voorschot, het aan­vullend voorschot of de uiteindelijke deelneming in de kos­ten te be­talen, kan de syndicus de betrokkene dagvaarden in naam van de vereniging van de mede-eigenaars.
    De sommen, die de ingebreke gebleven mede-eigenaar schul­dig is, zullen een intrest van vijf ten honderd (5 %) boven de wettelijke intrest teweegbrengen voor de vereniging.
    Indien de kavel verhuurd is, heeft de syndicus het recht om rechtstreeks van de huurder de huurgelden te innen tot beloop van de nog verschuldigde bedragen.  De huurder kan zich hier­tegen niet verzetten en zal geldig bevrijd zijn van betaling tegen­over zijn ver­huurder.
    Artikel 8. Ontvangsten.
    Indien de ontvangsten worden geïnd omtrent de gemeen­schap­pelijke delen, zijn zij verworven voor de vereniging van mede-eigenaars.
    De algemene vergadering beslist of deze sommen geheel of deels dienen voor het werk- of reservekapitaal, dan wel kunnen uitgekeerd worden onder de mede-eigenaars, naar evenredigheid van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.
    Artikel 9. Verzekering.
    a) De verzekering, zowel van de gemeenschappelijke delen als van de privatieve kavels, met uitzondering van de inboe­del, geschiedt door de zorgen van de syndicus bij dezelfde maat­schappij voor alle mede-eigenaars, tegen brand, bliksem, ontplof­fingen, waterschade, ongelukken veroorzaakt door storm, het verhaal tegen derden, het verlies van genot, dit alles voor de bedragen, vastge­steld door de algemene vergadering van de mede-eigenaars.
    Het eerste jaar zal het bedrag worden vastgesteld op aanvraag van de syndi­cus, door een expert-deskundige van de verze­kerings­maat­schappij, gekozen door de algemene vergadering van de mede-eigenaars.
    De syndicus voert de besluiten van de algemene vergade­ring dienaangaande uit. Hij betaalt de premies als gemeen­schappelijke last. Zij zullen aan de vereniging worden terug­be­taald door de mede-eigenaars, naar evenredigheid van hun aan­deel in de gemeenschap­pelijke delen.
    Elke eigenaar van een kavel is gehouden medewerking te verle­nen, mocht dit nodig zijn, voor het afsluiten van deze verze­keringen. Het ondertekenen van de nodige polissen kan de syndicus rechtsgel­dig doen.
    De eerste verzekeringen worden afgesloten door de eigenaar-bouwheer voor de duur van de werken en de eigenaars van de kavels betalen die premies terug. Ieder van de mede-eigenaars heeft recht op een exemplaar van de polissen.
    b) Indien een aanvullende premie verschuldigd is uit hoofde van het beroep, uitgeoefend door één van de mede-eigenaars, of uit hoof­de van het personeel dat hij in dienst heeft of meer in het algemeen voor om het even welke persoonlijke reden, zal deze premie uitslui­tend ten laste van deze laatste vallen.
    c) De eigenaars die menen dat de verzekering voor een on­vol­doende bedrag is afgesloten, zullen te allen tijde het recht hebben, voor eigen rekening, een bijkomende verzekering af te sluiten op voorwaarde de premies zelf te betalen.
    Artikel 10. Bestemming van de verzekeringsvergoedingen.
    a) Ingeval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of ver­nieti­ging van het gebouw, worden de vergoedingen, uitgekeerd krachtens de polis, op rekening van de vereniging van mede-eigenaars gestort. Er wordt vooreerst rekening gehouden met de rechten van eventuele bevoorrechte of hypothecaire schuldei­sers.
    b) De vergoedingen worden als volgt aangewend:
    Indien het een gedeeltelijke beschadiging of vernietiging is, zal de syndicus de vergoeding aanwenden om de beschadigde plaatsen of voorwerpen terug in goede staat te brengen. Indien de vergoeding ontoereikend is om de herstelling uit te voeren, wordt het tekort door de syndicus lastens alle mede-eigenaars gelegd. Deze hebben evenwel een verhaal tegen die­genen die uit hoofde van de heropbouw een meerwaarde aan hun goed verkrijgen tot beloop van deze waar­devermeerdering. In­dien de vergoeding de uitgaven voor de herstel­ling overtreft, komt deze ten goede aan de vereniging van de mede-eigenaars.
    De mede-eigenaars van een kavel, die geen deel hebben genomen aan de stemming of die tegen de heropbouw hebben gestemd, kunnen hun aandelen in de vereniging van de mede-eigenaars afstaan aan de andere mede-eigenaars die dit wensen, mits behoud van zijn rechtmatig aandeel in de vergoeding.
    De prijs van deze afstand wordt, bij gebrek aan akkoord tussen partijen, vastgesteld door een deskundige, in gemeen overleg te benoemen
    Van de prijs zal één/derde contant worden betaald en het overschot bij derden van jaar tot jaar, verhoogd met de wettelijke intresten die terzelfdertijd als het gedeelte kapitaal betaalbaar zijn.
    c) Indien het een gehele vernietiging is, moet de vergoeding aan­ge­wend worden tot de heropbouw, indien de algemene vergade­ring van de vereniging van de mede-eigenaars er met unanimiteit over beslist en indien de verzekeringsmaatschappij het goedkeurt.
    Ingeval de vergoeding ontoereikend is om de heropbouw­werken te betalen, valt het tekort lastens de mede-eigenaars in even­redigheid met ieders aandeel in de gemeenschappelijke delen.  Het is eisbaar binnen de drie maanden na de vergadering die het supplement heeft bepaald, terwijl de wettelijke intresten, verhoogd met vijf ten hon­derd (5 %) rechtens en zonder inge­brekestelling lopen na verloop van deze termijn.   
    Indien het onroerend goed niet heropgebouwd wordt, zal de vereniging van de mede-eigenaars worden ontbonden. De verzekeringsvergoeding, evenals de opbrengst van de eventuele verkoop, worden verdeeld tussen de eigenaars van een kavel in evenredigheid met hun aandeel in de gemeenschappelijke delen, na aftrok van eventuele schulden.
    HOOFDSTUK 4: ALGEMENE VERGADERING.
    Artikel 11. Gewone en bijzondere algemene vergadering.
    a) De gewone algemene vergadering van de leden van de ver­eni­ging, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bij­eengeroe­pen op dag en uur nader bepaald in de basisakte.
    Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de verga­de­ring op de eerstvolgende werkdag gehouden.
    b) Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering wor­den bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die al dan niet een wijziging van de statuten inhoudt.
    Artikel 12. Plaats van de vergadering.
    De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vereniging of in een andere plaats in de stad of de ge­meen­te, aange­duid in de oproeping.
    Artikel 13. Lid van de algemene vergadering.
    a) Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene ver­gade­ring en neemt deel aan de beraadslagingen.
    b) Bij verdeling van het eigendomsrecht van een kavel tus­sen bijvoorbeeld een vruchtgebruiker en een blote eigenaar, of bij een ge­wone onverdeeldheid, wordt het recht om aan de be­raad­slagingen deel te nemen geschorst totdat de belanghebben­den de persoon aanwijzen die dat recht zal uitoefenen.
    Artikel 14. Bijeenroeping van de algemene vergadering.
    a) De syndicus roept de algemene vergadering bijeen op de daartoe vastgestelde dag(en) of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden ge­nomen.
    b) De algemene vergadering kan eveneens worden bijeenge­roe­pen op verzoek van één of meer mede-eigenaars, die ten min­ste één/vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen be­zitten.
    c) Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter de bij­een­roeping vragen, wanneer de syndicus verzuimt of onrecht­ma­tig wei­gert zulks te doen.
    d) De oproeping tot de algemene vergadering moet gebeu­ren door middel van een aangetekende brief of door middel van de afgifte van de uitnodiging tegen ontvangstbewijs, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.
    e) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de ver­gade­ring, nauwkeurig de agenda bevatten, en in voorkomend ge­val, de voorstellen tot besluit, de vermelding van de versla­gen, en de documenten die ter inzage zijn in de zetel van de vereniging.
    Artikel 15. Bureau.
    Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor­zitter, of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.
    De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen lid hoeven te zijn.
    De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
    Artikel 16. Aanwezigheidsquorum.
    a) De algemene vergadering kan alleen dan rechtsgeldig beraad­slagen wanneer meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit­ten.
    b) Indien dat quorum niet wordt bereikt, zal een tweede al­geme­ne vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, onge­acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.
    Artikel 17. Meerderheden.
    a) De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid (vijftig ten honderd plus één stem) verbonden aan de stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde mede-eigenaars, tenzij in de gevallen hierna bepaald. Blanco stemmen en onthoudingen worden als stemmen-tegen beschouwd.
    b) De algemene vergadering beslist bij meerderheid van drie/vierde van de stemmen:
- over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeel­ten betreft;
- over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeel­ten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslis­sen;
- over de oprichting en de samenstelling van een beheerraad die tot taak heeft de syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer.
    c) De algemene vergadering beslist bij meerderheid van vier/vijf­de van de stemmen:
- over ieder andere wijziging van de statuten daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
- over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel ervan;
- over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernie­ti­ging;
- over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen be­stemd om gemeenschappelijk te worden;
- over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke on­roeren­de goederen.
    d) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stem­men van alle mede-eigenaars:
- over iedere wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom;
- over elke beslissing tot volledige heropbouw van het onroe­rend goed;
- over de ontbinding van de vereniging.
    Artikel 18. Stemrecht - vertegenwoordiging.
    a) Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
    b) Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergade­ring.(Raadslieden van leden zijn niet toegelaten).
    c) De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar worden aangesteld. Hij heeft wel het recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in deze hoedanigheid deel te nemen aan de be­raadslagin­gen van de vergadering. Hij kan evenwel niet mee beraadslagen en stemmen over de agendapunten die be­trekking hebben op de hem toevertrouwde taak. Dit geldt even­eens voor iedere andere lastheb­ber of door de vereniging te­werkgestelde.
    d) Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als last­hebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stem­men waarover de andere aanwezige of vertegenwoordig­de mede-eigenaars beschikken.
    In voorkomend geval, zal bij gelijkheid van stemmen het derde bindend advies worden gevraagd van een raadsman, aan te duiden in gemeen overleg.
    e) Over personen wordt in het geheim gestemd.
    Artikel 19. Agenda.
    De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadsla­gen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgeno­men of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn en mits daar­toe met eenparigheid van stem­men wordt besloten.
    Artikel 20. Aanwezigheidslijst.
    Er wordt een aanwezigheidslijst opgesteld, waarin de namen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars worden vermeld. Deze lijst wordt voor echt verklaard en ondertekend door de voorzit­ter en de secretaris.
    Artikel 21. Verdaging van de vergadering.
    De voorzitter heeft het recht elke gewone en bijzondere ver­gade­ring één enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de ver­gadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer leden die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschap­pelijke delen bezitten. Zulk een verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
    Artikel 22. Notulen.
    De syndicus notuleert de besluiten van de algemene verga­dering in het daartoe bestemd register, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
    HOOFDSTUK 5: SYNDICUS.
    Artikel 23. Benoeming - beëindiging - bekendmaking.
    a) De eerste syndicus wordt benoemd door de eigenaar ten laatste bij de laatste verkoop van een kavel in het gebouw of in de eerste algemene vergadering van de mede-eigenaars of bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter op verzoek van iedere mede-eigenaar.   
De volgende syndici worden benoemd door de algemene verga­dering bij gewone meerderheid van stemmen, of bij beslissing van de rechter op verzoek van een mede-eigenaar.
    Het mandaat van de syndicus kan in geen geval vijf jaar te bo­ven gaan, maar kan worden verlengd.
    Hij is herbenoembaar.
    De huurder kan niet tot syndicus worden aange­steld.
    De syndicus moet in het gebouw wonen, ofwel een beroeps­syndicus zijn.
    Indien hij is aangesteld op grond van het reglement van mede-eigendom, neemt zijn man­daat van rechtswege een einde tijdens de eerste algemene ver­gadering. In de andere gevallen neemt zijn mandaat van rechtswege een einde bij het verstrijken van de termijn van zijn mandaat.
    b) De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan.  Zij kan eveneens, indien zij dit wenselijk acht, een voorlopi­ge be­windvoerder toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbe­paalde doeleinden.
    Indien de algemene vergadering voor de periode, na het verstrij­ken van de termijn of bij ontslag, geen nieuwe syndi­cus heeft be­noemd, wordt de syndicus van rechtswege opgevolgd door een syn­dicus-opvolger, vermeld in het reglement van mede-eigendom (over­gangs- en slotbepalingen).
    Bij verhindering of in gebreke blijven van een syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iede­re mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen. De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen.
    c) Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoe­ming van de syndicus wordt binnen acht dagen na die aan­stelling of benoeming, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van de mede-eigenaars gevestigd is. Be­halve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uit­treksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam en firma, alsmede haar maatschappelijke zetel. Het uit­treksel wordt aangevuld met de plaats waar, op de zetel van de ver­eniging van mede-eigenaars, het reglement van orde en het register met de be­slissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraad­pleegd, met de duur van zijn mandaat (en met zijn bevoegd­he­den) en alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maakt onverwijld met de syndicus in contact te tre­den. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.
    Artikel 24. Bevoegdheden.
    De syndicus heeft tot opdracht:
    a) de algemene vergadering bijeen te roepen op de door het reglement van mede-eigendom vastgestelde dag(en) of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
    b) de beslissingen van de algemene vergadering te notuleren in het daartoe bestemd register.
    c) deze beslissingen uit te voeren en te laten uitvoeren.
    d) alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voor­lopig beheer te stellen. Hij zorgt voor het goede onder­houd van de gemeenschappelijke delen en laat alle dringende werken en herstel­lingen uitvoeren.
    e) het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te behe­ren (hij verdeelt het bedrag van de uitgaven tussen de mede-eigenaars en verzoekt hen daartoe de nodige sommen te storten).
    f) de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegen­woordigen.
    g) de lijst van de schulden over te leggen binnen de vijf­tien da­gen te rekenen van het verzoek van een notaris, zoals bepaald in artikel 577-11 § 1.
    h) aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene verga­dering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen of hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergade­ring worden medegedeeld.
    i) De syn­dicus legt binnen de maand het reglement van inwendige orde na opstelling ervan op de zetel van de vereniging neer. Hij werkt zonder verwijl het regle­ment bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wij­ziging besluit.
    j) De syndicus geeft kennis bij aangetekende brief van het bestaan van het reglement van orde en van het register met de besluiten van de algemene vergadering aan ie­der houder van een zakelijk of persoonlijk recht en aan ieder die houder is van een toelating tot bewoning, zo de verlener van dat recht dit niet heeft gedaan bij het verlenen van dat recht. Hij doet dit eveneens nadat dit recht werd verleend, bij elke wijziging van het reglement en bij elk nieuw besluit van de algemene vergadering. Die laatste kennis­geving zal hij eveneens doen aan degenen, die in de algemene verga­dering stemrecht hebben maar die niet aanwezig of vertegenwoor­digd worden.
    k) De syndicus licht de andere mede-eigenaars onverwijld in, nadat hij van een mede-eigenaar heeft vernomen, dat deze een rechtsvordering instelt betreffende zijn kavel.
    l) De veref­fening van de vereniging te doen, indien de algemene vergade­ring nalaat een veref­fenaar aan te wijzen.
    m) personeel aan te werven.
    n) Verzekeringscontracten omtrent de gemeenschappelijke delen te sluiten.
    o) Hij onderzoekt de eventuele betwistingen omtrent de gemeen­schappelijke delen, en brengt daarover verslag uit op de alge­mene vergadering die uiteindelijk beslist.
    Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de alge­mene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.
    Artikel 25. Aansprakelijkheid - delegatie.
    a) De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer.
    b) Hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toe­stemming van de algemene vergadering en slechts voor een be­perkte duur of voor welomschreven doeleinden.
    c) De syndicus is er toe gehouden met betrekking tot alle aannemingswerken in ruime zin aan de gemeenschappelijke delen beroep te doen op een geregistreerd aannemer.
    Artikel 26. Bezoldiging.
    Aan de syndicus kan, onverminderd de vergoeding van zijn kos­ten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastge­steld en dat kos­ten zijn ten laste van de vereniging.
    Artikel 27. Persoonlijk - tegenstrijdig belang.
    Wanneer een syndicus bij een verrichting, rechtstreeks of zijde­lings, een persoonlijk of tegenstrijdig belang heeft met de vennoot­schap, is hij verplicht de voorzitter van de vereni­ging daarvan op de hoogte te brengen. Hij mag de verrichtin­gen stellen, maar zal ver­antwoording moeten afleggen op de eerstvolgende algemene verga­dering.
    HOOFDSTUK 6: ONTBINDING EN VEREFFENING.
    Artikel 28. Ontbinding.
    a) De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.
    b) De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg.
    c) De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereni­ging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld.
    De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren.
    Artikel 29. Vereffening.
    a) De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar ontbin­ding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
    Alle stukken, uitgaande van een ontbonden vereniging van mede-eigenaars, vermelden dat zij in vereffening is.
    b) De algemene vergadering van mede-eigenaars bepaalt de wijze van vereffening en wijst één of meer vereffenaars aan.  Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan te wij­zen, wordt de syndicus belast met de vereffening van de ver­eniging.
    c) De artikelen 181 tot 188 en 195 van de vennootschappen­wet zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.
    d) De afsluiting van de vereffening wordt bij notariële akte vast­gelegd, die overgeschreven wordt op het hypotheekkan­toor.
    De akte bevat:
1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vereniging van mede-eigenaars gedu­ren­de ten minste vijf jaar moeten worden bewaard;
2° de maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen, en die hen niet konden worden overhandigd.
    Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).
    Het recht bedraagt vijftig euro (50,00 EUR).
    SLOTVERKLARINGEN.
    a. Ontslag van ambtshalve inschrijving.
    De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting tot het nemen van een inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de onderhavige akte.
    b. Keuze van woonplaats.
    De verschijnende partij doet keuze van woonst in zijn hier­voor vermelde woonplaats.
    c. Bevestiging van identiteit.
    De ondergetekende notaris bevestigt op zicht van de wette­lijk vereiste stukken, voormelde identiteitsgegevens betref­fende de partij.
    SLOTBEPALINGEN
    1. Alle partijen erkennen elk een ontwerp van onderhavi­ge akte ontvangen te hebben. De partijen verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze akte dit ontwerp hebben nagelezen.
    2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 § 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals voor wat betreft de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.
    3. De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de partijen toegelicht.
    4. Van alle akten, waarnaar in deze akte werd verwezen, zullen de kopers bij hun eigendomstitel een kopie ontvangen, conform artikel 25 van de nieuwe notariswet. Volgens artikel 19 van zelfde wet zijn al deze akten samen uitvoerbaar mits ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 12 van zelfde wet. Partijen bevestigen dat al deze één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden.
    5. Comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzonder verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer de notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige belangen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
    6. Voor de uitvoering van deze akte verkiezen de comparanten woonplaats in hun respectievelijke woonplaatsen en/of hun maatschappelijke zetel.
    7. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de notaris op zicht van officië­le stukken van de partijen dat de aanduidingen betref­fen­de de burgerlijke stand van de partijen gelijkvormig zijn aan de stukken door de wet ver­eist.
    Waarvan akte.
    Verleden te Beringen in het kantoor van ondergetekende notaris op de hierboven vermelde datum.
    Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij notaris.