Eigendomsoverdracht van een appartement

Informatieverschaffing aan de koper

De notaris zal bij de syndicus informatie opvragen, zodat de koper niet voor onverwachte kosten komt te staan.

 

Het reservekapitaal

Het reservekapitaal blijft steeds eigendom van de vereniging van mede-eigenaars. De verkoper (die destijds zijn aandeel in het reservekapitaal aan de vereniging van mede-eigenaars heeft betaald) kan zijn geld niet terugvorderen van de vereniging van medee-eigenaars.

Het staat de verkoper vrij om met de koper afspraken te maken over dat reservekapitaal.

Zijn overschot in het aandeel in de werkingskosten van het gebouw kan de verkoper wel terugvorderen van de vereniging van mede-eigenaars. Zijn tekort zal hij uiteraard verschuldigd blijven aan de vereniging van mede-eigenaars.

Artikel 577-11 BW begin tweede paragraaf is een beetje ongelukkig geformuleerd. In de meeste onderhandse verkoopsovereenkomsten wordt anno 2006 vastgelegd dat de koper vanaf zijn ingenottreding zal bijdragen in de gemeenschappelijke werkingskosten van het gebouw en de syndicus zal dan aan de notaris de datum van ingenottreding vragen en op deze datum de splitsing maken van de werkingskosten tussen verkoper en koper.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Artikel 577-11 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

Art. 577-11 § 1. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel, is de optredende notaris gehouden, bij ter post aangetekende brief, aan de syndicus van de vereniging van medeëigenaars een staat te vragen van:

1° de kosten van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering voor de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt;

2° de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke gedeelten, waartoe de algemene vergadering voor de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt;

3° de door de vereniging van medeëigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan voor de datum van de overdracht, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt.

De notaris stelt de partijen daarvan in kennis.

Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim.

Onverminderd andersluidende overeenkomst tussen partijen betreffende de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe eigenaar het bedrag van die schulden en van de gewone lasten vanaf de datum van de overdracht.

§ 2. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel:

1° is de uittredende medeëigenaar schuldeiser van de vereniging van medeëigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke gedeelten; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld;

2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging.

Onder “werkkapitaal“ wordt verstaan de som van de voorschotten betaald door de medeëigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke gedeelten, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

Onder “reservekapitaal” wordt verstaan de som van de periodieke inbrengen van gelden bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de reparatie of de vernieuwing van een lift of het leggen van een nieuwe dakbedekking.

(Artikel 577-11 BW zoals ingevoegd bij art. 2 W. 30 juni 1994 (B.S., 26 juli 1994, err., B.S., 20 september 1994), in werking getreden op 1 augustus 1995 (art. 11).