Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten

Volledige wettekst anno 2006

TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Art. 1, 1bis, 1ter
TITEL II. - EIGEN NIET-FISCALE ONTVANGSTEN.
Art. 2
TITEL III. - GEWESTELIJKE BELASTINGEN.
Art. 3-5
TITEL IIIbis. - GEMEENSCHAPSBELASTING <ingevoegd bij W 1993-07-16/30, art. 94, Inwerkingtreding : 1993-07-30; opgeheven bij W 2001-07-13/35, art. , 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Art. 5bis
TITEL IV. - TOEGEWEZEN GEDEELTEN VAN DE OPBRENGST VAN BELASTINGEN.
HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Art. 6-9, 9bis, 10-11
HOOFDSTUK II. - DE GEWESTEN.
Afdeling 1. - Overgangsperiode.
Art. 12
Onderafdeling 1. - Het eerste gedeelte.
Art. 13-16, 16bis, 16ter, 17-21
Onderafdeling 2. - Het tweede gedeelte.
Art. 22-23, 23bis, 24-27
Onderafdeling 3. - Het derde gedeelte.
Art. 28-32
Onderafdeling 4. - Het vierde gedeelte. <ingevoegd bij W 1993-07-16/30, art. 105, Inwerkingtreding : 1993-07-30>
Art. 32bis
Afdeling 2. - Definitief stelsel.
Art. 33, 33bis, 34
Afdeling 3. - Bijkomende middelen ter financiering van de programma's voor wedertewerkstelling van werklozen.
Art. 35
Afdeling 4. - Bijkomende middelen. <ingevoegd bij W 1993-07-16/30, art. 108, 002; Inwerkingtreding : 1993-07-30>
Art. 35bis, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies, 35septies, 35octies
HOOFDSTUK III. - DE GEMEENSCHAPPEN.
Art. 36
Afdeling 1. - (opgeheven) <W 1993-07-16/30, art. 121, Inwerkingtreding : 1993-07-30>
Art. 37
Afdeling 2. - Het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde.
Art. 38-40, 40bis, 40ter, 41
Afdeling 3. - Het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting.
Onderafdeling 1. - Overgangsperiode.
Art. 42-45, 45bis, 45ter, 46
Onderafdeling 2. - Definitief stelsel.
Art. 47
Afdeling 4. - <Ingevoegd bij W 2001-07-13/35, art. 33; Inwerkingtreding : 01-01-2002> De dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld.
Art. 47bis
TITEL V. - DE NATIONALE SOLIDARITEITSTUSSENKOMST.
Art. 48
TITEL VI. - LENINGEN.
Art. 49, 49bis
TITEL VII. - BEPALINGEN VAN BUDGETTAIRE EN FINANCIELE ORGANISATIE.
Art. 50-54
TITEL VIII. - DIVERSE BEPALINGEN.
Art. 55-62, 62bis, 62ter, 63-65, 65bis, 66-68, 68bis, 68ter, 68quater
TITEL IX. - OPHEFFINGS- EN WIJZIGINGSBEPALINGEN.
Art. 69-70
TITEL X. - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
Art. 71-81, 81bis, 82