Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten

Versie 2006:

Titel III. - Gewestelijke belastingen

Dit is de versie 2006 (ongewijzigd in sinds de invoering in 2001)

Art. 3. Volgende belastingen zijn gewestelijke belastingen :
 
Art. 4. : aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Art. 5. § 1. De in artikel 3 bedoelde belastingen worden aan de gewesten toegewezen in functie van hun lokalisatie.
  § 2. Voor de toepassing van § 1 worden deze belastingen geacht als volgt te zijn gelokaliseerd :
....

Wetsgeschiedenis