Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen
Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn

Afdeling II. - Bekwaamheid van de contracterende partijen

Art. 1123. Een ieder kan contacten aangaan, indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is verklaard.

Rechtsleer