Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III. Titel III: Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen - Hoofdstuk III: Gevolgen van de verbintenissen (art. 1134 - 1167)

Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden (art. 1165 - 1167)

Art. 1167 BW anno 2007:

Zij kunnen ook in hun eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten. Niettemin, wat betreft hun rechten vermeld in de titel Erfenissen en in de titel Huwelijksvermogensstelsels, moeten zij zich naar de aldaar voorgeschreven regels gedragen.

Rechtsleer