law - contract - free loan

BRUIKLEENOVEREENKOMST
1/ #
Hierna onveranderd "bruikleengevers" genoemd;
2/ #
Hierna onveranderd "bruikleennemers" genoemd;
DIE VERKLAREN MET BETREKKING TOT DE HIERNA BESCHREVEN GOEDEREN EEN BRUIKLEENOVEREENKOMST TE HEBBEN AFGESLOTEN ONDER NAGEMEL­DE VOORWAARDEN:
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
#
Hierna onveranderd "de goederen" genoemd.
BEWIJS VAN EIGENDOM
#
Artikel 1. Duur
De bruikleengevers verlenen aan de bruikleennemers #levens­lang #voor een duur van #maanden #jaren het kosteloos genot en gebruik van de goederen.
Artikel 2. Voortijdige beëindiging
De bruikleen gaat in op # en is gesloten voor hogervermelde duur #doch er kan te allen tijde een einde aan worden gesteld door de bruikleengevers, met uitsluiting van hun rechtver­krijgenden, op elk ogenblik mits aangetekend schrijven gericht aan de bruikleennemers drie maanden voor de beëindi­ging.
De rechtverkrijgenden van de bruikleengevers zullen slechts een einde kunnen stellen aan deze overeenkomst, indien de bruikleennemers een feitelijk gezin zouden vormen, in het huwelijk zouden treden met een derde persoon, het gebruik en het genot zouden uitoefenen in strijd met hetgeen is bedongen in artikel 5 hierna. De bruikleennemers kunnen de overeen­komst steeds voor termijn beëindigen door de goederen ter beschikking te stellen van de bruikleengevers, mits vooropzeg bij aangetekend schrijven van minstens een maand voor de teruggave.
Artikel 3. Kosteloosheid
De toegestane bruikleen is kosteloos overeenkomstig artikel 1876 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4. Staat van de goederen
De bruikleennemers erkennen de goederen in goede staat te hebben ontvangen en verbinden zich deze in zelfde toestand terug te geven bij het einde van de overeenkomst. De bruik­leennemers kunnen desgewenst een plaatsbeschrijving laten opstellen op hun kosten om de actuele toestand van de goede­ren tegensprekelijk vast te stellen.
Artikel 5. Wijze van benuttiging van de goederen
De goederen dienen door de bruikleennemers behoorlijk aange­wend, onderhouden en behouden te worden op de wijze als een goed huisvader dit dient te doen. Zij mogen de goederen slechts benutten met inachtneming van de bestemming die de goederen hebben, te weten de bewoning door de bruikleenne­mers, hun gezin en hun gasten. De overeenkomst is daarenboven jegens de bruikleennemers als een persoonlijke overeenkomst aangegaan, dit wil zeggen dat de verbintenis "intuitu perso­nae" is afgesloten, derwijze dat de overeenkomst noch geheel noch ten dele door de bruikleennemers kan worden overgedra­gen, of gemeen gemaakt worden met derden, en het genot en gebruik van de goederen door de bruikleenemers niet mogen worden toegekend aan vreemden, zonder voorafgaandelijk akkoord van de bruikleengevers, op straf van onmiddellijke verbreking van huidige verbintenis, met verplichting voor de bruikleennemers de goederen terstond te restitueren, onver­minderd het recht voor de bruikleengevers op vergoeding van de door hen geleden schade.
Artikel 6. Risico Verzekering
Zolang de bruikleen duurt is alle risico verbonden aan het bezit en het genot van de goederen voor rekening van de bruikleennemers. Behoudens ingeval van heirkracht zijn zij verantwoordelijk voor vernietiging, verandering van aard of waardevermindering van de goederen. De bruikleennemers zijn derhalve verplicht de goederen te verzekeren wat betreft huurrisico's en het verhaal der geburen, tegen brand, waarde-stormschade, en andere gevaren.
Artikel 7. Lasten
Zolang de bruikleen duurt zullen de bruikleennemers alle lasten dragen die het genot en gebruik van de goederen bezwaren. Zij zullen instaan voor de vereffening van de belastingen (onroerende voorheffing), retributies en verhaal­belastingen inzover deze betrekking heeft op de goederen en op de periode waarin de bruikleen effectief door hen is uitgeoefend. De bruikleennemers dienen alle persoonlijke uitgaven te dragen zoals de waarborgen, de abonnementen, provisies, verbruiksrekeningen met betrekking tot dienstver­richtingen zoals levering van water, gas, elektriciteit, telefoon, kabeldistributie en andere. De bruikleennemers dienen naarmate het noodzakelijk is de uitrustingen die de goederen bedienen te onderhouden en te vervangen. Zo staan zij in voor de jaarlijkse reiniging van schouwen, van regel­matig nazicht van branders, hijstoestellen, enzovoort. Het vervangen van gebarsten en gebroken ruiten, zowel binnen als buiten ongeacht de oorzaak, zelfs zo de glasbreuk bij toeval is veroorzaakt, is uitsluitend ten laste van de bruikleenne­mers. Voor het overige staan zij in voor alle herstellingen met betrekking tot de goederen, die krachtens de wet en de door de rechtspraak bekrachtigde gebruiken ten laste vallen van de huurders in geval van verhuring.
Artikel 8. Toezicht
De bruikleengevers hebben steeds het recht, mits de bruik­leennemers achtenveertig uur op voorhand te verwittigen, de goederen te bezoeken om hun staat na te gaan en er zich van te vergewissen of de bruikleennemers de bruikleen op degelij­ke wijze toepassen en zich behoorlijk kwijten van hun ver­plichting tot behoud van de goederen.
Artikel 9. Veranderingen
Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de bruikleengevers mogen er geen veranderingen worden uitgevoerd aan de goederen. De verbeteringen, verfraaiingen en verande­ringen blijven in de mate van hun uitvoering eigendom van de bruikleengevers en dit niettegenstaande het feit dat zij al dan niet hun akkoord gaven tot de uitvoering der werken, tenware partijen uitdrukkelijk een afwijkende regeling zouden zijn overeengekomen, vooraleer de werken werden uitgevoerd. De bruikleengevers behouden zich het recht voor te eisen dat de bruikleennemers voor hun vertrek de goederen in hun oorspronkelijke toestand herstellen.
Artikel 10.
Bij het einde van de bruikleen, alsmede in geval van de tekoopstelling der goederen, zullen de bruikleennemers, moeten dulden dat de goederen worden aangeplakt, door het aanbrengen van affiches op de meest zichtbare plaatsen en zullen zij de goederen laten bezichtigen tweemaal per week gedurende telkens twee uren. Bij gebreke aan akkoord zal dit geschieden op woensdag en zaterdag van veertien tot zestien uur.
Artikel 11. Gemeen recht
Voor al hetgeen in huidige overeenkomst niet is geregeld gelden de regels van het burgerlijk recht inzonderheid de artikels 1880 tot en met 1891 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 12. Kosten van de overeenkomst
Alle kosten, rechten en lonen van huidige overeenkomst zijn ten laste van de bruikleennemers.

Opgemaakt in twee exemplaren te # op #.
Elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.