Belgisch Burgerlijk WetboekBoek III - Titel XIII. Lastgeving

Hoofdstuk II. Verplichtingen van de lasthebber

Art. 1993

   Ieder lasthebber is gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was ook het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.