Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel XIII. Lastgeving

Hoofdstuk II. Verplichtingen van de lasthebber

Art. 1997 BW anno 2006: de omvang van de lastgeving

De lasthebber die aan de partij, met wie hij in zijn hoedanigheid van lasthebber handelt, voldoende kennis van zijn volmacht gegeven heeft, is niet aansprakelijk voor hetgeen daarbuiten gedaan is, behalve indien hij zich daartoe persoonlijk heeft verbonden.

Commentaar

In dit geval zal de derde medecontractant hopen dat de verbintenissen nadien (stilzwijgend) zullen bekrachtigd worden (art. 1998 BW)

Het is ook mogelijk dat de gevolmachtigde buiten de perken van zijn volmacht handelt maar aangeeft dat indien er geen bekrachtiging volgt, hij zelf persoonlijk zal gehouden zijn.

Bij de oprichting van een vennootschap is het mogelijk om handelingen te stellen voor de vennootschap in oprichting (art. 60 W.Venn.)