Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel XIII. Lastgeving

Hoofdstuk II. Verplichtingen van de lasthebber

Art. 1997 BW anno 2006: 

De lasthebber die aan de partij, met wie hij in zijn hoedanigheid van lasthebber handelt, voldoende kennis van zijn volmacht gegeven heeft, is niet aansprakelijk voor hetgeen daarbuiten gedaan is, behalve indien hij zich daartoe persoonlijk heeft verbonden.

Rechtsleer

2005 : Dienstverleningsovereenkomsten - Vertegenwoordiging van vennootschappen

2003 : Bijzondere overeenkomsten: lastgeving

1997 :  Handelen in naam van een lastgever