Belgisch Burgerlijk WetboekBoek III - Titel XIII. Lastgeving

Hoofdstuk III. Verplichtingen van de lastgever
...
Art. 1998 BW

   De lastgever is gehouden de verbintenissen na te komen, die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan.

   Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd heeft.

Commentaar