Belgisch Burgerlijk WetboekBoek III - Titel XIII. Lastgeving

Hoofdstuk III. Verplichtingen van de lastgever
...
Art. 1998 BW anno 2007: 

De lastgever is gehouden de verbintenissen na te komen, die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan.

Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd heeft.

Commentaar

De omvang van de lastgeving
Indien de lasthebber de omvang van zijn volmacht voldoende heeft kenbaar gemaakt, maar handelt buiten de perken van zijn volmacht, is ook de lasthebber niet aansprakelijk voor de verbintenissen (art. 1997 BW).

Schijnmandaat
Ook al heeft iemand geen (of een beperktere) volmacht gegeven, toch kan hij (voor meer) gebonden zijn ingevolge een schijnmandaat. Alleen de derde mede-contractant zal zich op de verbindende kracht van deze schijn mogen beroepen. Alleen aan hem de keuze op het al dan niet te doen.

Bevoegdheidsbeperkingen in vennootschappen
In een vennootschap kunnen de vennoten het bestuur via volmacht in handen leggen van een zaakvoerder. Ook hier zullen bevoegdheidsbeperkingen hun volle uitwerking hebben.
Het wetboek van Vennootschappen voorziet echter in een ander systeem voor de vertegenwoordiging van bvba (art. 257 ev  W.Venn.) en  nv (art. 526 W.Venn.).


De omvang van de lastgeving
De rechter zal de omvang van de lastgeving beoordelen als er betwisting over is.