Volmacht
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Titel XIII. - Lastgeving

Hoofdstuk IV. - Verschillende wijzen waarop de lastgeving eindigt

Art. 2003. Lastgeving eindigt :
  Door herroeping van de volmacht van de lasthebber,
  Door opzegging van de lastgeving door de lasthebber,
  Door de dood, de onbekwaamverklaring of het kennelijk vermogen, hetzij van de lastgever, hetzij van de lasthebber.

Detail